Žít zdravěji znamená žít lépe.

VOP partnerského systému

Všeobecné obchodní podmínky Partnerského systému VIANUTRA

Pravidla Partnerského systému společnosti VIANUTRA, s.r.o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO: 51 181 401, zapsaná do Obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 128031 / B.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují účast na Partnerském systému, jehož provozovatelem je společnost VIANUTRA, s.r.o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO: 51 181 401, a jsou nedílnou součástí Smlouvy, kterou uzavřela společnost VIANUTRA, s.r.o. s Partnerem podle těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.2 Společnost VIANUTRA, s.r.o. v rámci své hlavní aktivity, provozu eshopu, vytvořila a vyvinula nabídku Partnerského systému určeného každému Partnerovi, jehož účast bude schválena s cílem propagovat produkty společnosti VIANUTRA, s.r.o. na internetových stránkách, sociálních sítích, offline aktivitách patřících Partnerovi za protihodnotu v podobě vyplacení provize.

2. Definice pojmů

2.1 Pojmy použité v těchto Pravidlech, pokud jsou označeny velkým počátečním písmenem, budou mít význam uvedený níže:

Pravidla - tyto všeobecné obchodní podmínky upravující účast na Partnerském systému společnosti VIANUTRA, s.r.o .;

Provozovatel – společnost VIANUTRA, s.r.o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO: 51 181 401, zapsaná do Obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 128031 / B;

Zájemce – osoba, která požádá o partnerství v Partnerském systému vyplněním registračního formuláře prostřednictvím partnerské platformy;

Partner – každá právnická osoba nebo fyzická osoba, která je plnoletá (dosáhla věku 18 let) a je způsobilá k právním úkonům, která se registrovala v Partnerem systému a byl jí otevřený obchodní účet;

Zákazník – každý návštěvník internetového obchodu VIANUTRA, který si objedná zboží a za objednané zboží zaplatí;

Webstránka – internetová stránka, která je ve vlastnictví nebo v užívání Partnera a kterou uvedl Partner při registraci do Partnerského systému nebo následně začal využívat s uživatelským účtem k Partnerskému systému;

Referenční kód – je jedinečný speciální kód Partnera, který slouží k identifikaci Partnera v Partnerském systému;

Sociální síť – specifická stránka provozována třetím subjektům, jejíž funkcionalita umožňuje zveřejňovat Partnerem internetové odkazy na svých profilech (např. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram apod.).

Smlouva – partnerská smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Partnerem elektronickou cestou za podmínek uvedených v těchto Pravidlech.

3. Všeobecné podmínky pro účast na Partnerském systému a registrace do Partnerského systému

3.1 Partnerem se mohou stát právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let, které jsou způsobilé k právním úkonům v plném rozsahu, a jsou vlastníky nebo uživateli Web-stránky, sociálních sítí nebo provozovatelem offline prodeje.

3.2 Účast v Partnerském systému vzniká registrací Zájemce do Partnerského systému a zřízením obchodního účtu ze strany Provozovatele.

3.3 Registrace do Partnerského systému probíhá uzavřením Smlouvy, a to elektronicky vyplněním formuláře Zájemcům a jeho elektronickou akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek Partnerského systému VIANUTRA.

3.4 Při vyplnění registračního online formuláře, který se nachází na partnerské platformě, Zájemce uvede všechny povinné údaje. Odesláním elektronického návrhu Zájemce potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a že s nimi bezvýhradně souhlasí, a stejně, že souhlasí s komunikací v elektronické podobě, a to především prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) a internetu.

3.5 Odesláním vyplněného formuláře a odsouhlasením těchto Podmínek se Zájemce stává Partnerem, přičemž Partner i Provozovatel jsou tímto okamžikem povinni dodržovat Pravidla, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Provozovatel zřídí Partnerovi obchodní účet, na kterém mu je povinen umožnit sledování statistik o zrealizovaných objednávkách a výši jeho provize.

4. Způsob propagace

4.1 Partner se účastí v Partnerském systému Provozovatele zavazuje, že bude na svých stránkách, sociálních sítích nebo v offline prodeji směřovat na konkrétní produkty Provozovatele. 

4.2 Provozovatel se zavazuje, že Partnerovi vyplatí provizi ve výši určené Provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit výši provize (zvýšení, snížení), přičemž se zavazuje, že o změnách bude Partnera předem informovat.

4.3 Provize se Partnerovi započítává pouze z objednávek, které Zákazník vytvoří nejpozději do sedmi (7) dnů po prvním příchodu na stránku Provozovatele (www.vianutra.com) prostřednictvím odkazu na partnerově webstránce. Lhůta sedm (7) dní počíná vždy dnem (včetně), kdy Zákazník klikne na odkaz, který splňuje všechny podmínky Partnerského systému.

4.4 Nárok na provizi vzniká Partnerovi až na základě řádného zaplacení ceny zboží, které si Zákazník objednal prostřednictvím odkazu umístěného na partnerovu webstránku, tj. v okamžiku přijetí úhrady v hotovosti nebo připsáním příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

4.5 Provize bude Partnerovi vyplacena pouze ze skutečně realizované a zaplacené části objednávek. V případě, že Provozovatel Zákazníkovi cenu zboží vrátí, ať už z důvodu, že Zákazník později objednávku zruší nebo zboží vrátí, případně zboží nebude možné dodat pro nedostupnost, Partnerovi nárok na provizi nevzniká.

4.6 Reklamní plocha nemůže být umístěna na stránky, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy, či dobrými mravy, na webstránky, které mají pornografický charakter a na stránky, které především slouží k zobrazování reklamy, nebo jsou určeny na propagaci a šíření extremismu, nebo jinak mohou poškodit dobré jméno Provozovatele.

4.7 Pokud umístění reklamního odkazu je v rozporu s těmito Pravidly, Provozovatel si vyhrazuje právo požádat Partnera o neprodlené odstranění reklamního odkazu z Webstránky, přičemž odmítnutí ze strany Partnera zakládá právo Provozovatele na odstoupení od smlouvy.

4.8 Žádné ustanovení těchto Pravidel nezbavuje účastníků Smlouvy právní odpovědnosti podle platných předpisů České republiky, především ve vztahu k ochraně dobré pověsti Provozovatele a zodpovednsoti za škodu způsobenou porušením povinnosti.

4.9 Partnerovi vzniká nárok na provizi z uskutečněných objednávek při umístění reklamního odkazu směřujícího na:

  • Webstránku Provozovatele (www.vianutra.com) nebo
  • seznam produktů na webstránce Provozovatele, nebo
  • akční nabídky na webstránce Provozovatele, nebo
  • detail jakéhokoliv produktu na webstránce Provozovatele.

5. Nárok Partnera na provizi

5.1 Výše provize Partnera je určena procentem z obratu, tj. hodnoty zboží bez DPH zakoupeného Zákazníky, které zprostředkoval Partner. Provozovatel je oprávněn vyloučit z obratu objednávky (nákupy), na které se vztahovala mimořádná sleva. Do obratu se stejně nezapočítávají související služby (poštovné a balné), nákup dárkových poukázek a příspěvky Zákazníka na neziskové organizace. Partner má nárok na provizi z nákupů, které byly dokončeny v době trvání Smlouvy.

5.2 Provize bude Partnerovi vyplacena:

5.2.1 pokud je Partnerem fyzická osoba nepodnikatel, na základě žádosti prostřednictvím rozhraní Partnerského systému, přičemž Provozovatel vyplatí provizi nejpozději do 20 dnů po ověření nároku Partnera na její vyplacení;

5.2.2 Podmínkou vyplacení provize je uhrazení všech objednávek (nákupů) do 20. dne následujícího měsíce.

5.2.3 pokud je Partnerem fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktura) nejpozději do 20 dnů po obdržení faktury Partnera Provozovateli a ověření nároku Partnera na vyplacení provize. V případě, že daňový doklad (faktura) Partnera nesplňuje zákonem stanovené náležitosti a / nebo je vystavena na částku, která neodpovídá ověřené výši provize, Provozovatel o tomto neprodleně informuje Partnera a fakturu vrátí za účelem její opravy, v takovém případě začíná běžet nová 20 denní lhůta splatnosti po doručení opravené faktury. Provize Partnera může být navýšena o příslušnou sazbu DPH pouze pokud Partner při registraci resp. kdykoliv později oznámil Provozovateli příslušné účetní / fakturační údaje (DIČ).

5.3 Nárok na vyplacení provize uplatní Partner na základě měsíčního výpisu z Partnerského systému zaslaným Provozovatelem v elektronické podobě na registrovaný e-mail Partnera.

5.4 Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností, Partner nemá nárok na náhradu nákladů spojených s činností podle Smlouvy a Pravidel, a případné náklady jsou zohledněny v provizi.

5.5 Z vyplacené provize je Partner povinen odvést daň ve výši dle platné legislativy. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za splnění registrační a daňové povinnosti Partnera.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že výše provize se počítá pomocí softwaru, a to výhradně podle údajů registrovaných daným softwarem. Partner má během trvání Smlouvy neomezený přístup na svůj obchodní účet a na své statistiky, které jsou neustále dostupné na partnerské platformě. V případě sporu ohledně počtu objednávek a / nebo výšky provize se za důkaz považují výhradně údaje registrovány a vypočítané daným softwarem stránky www.vianutra.com.

6. Ochrana osobních údajů a duševní vlastnictví

6.1 Osobní údaje. V případě, že některé údaje poskytnuté vámi jako Zájemcem resp. Partnerem (fyzická osoba) mají povahu osobních údajů, tyto osobní údaje budou zpracovány a použity u nás - Provozovatele pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování návrhu na uzavření Smlouvy av případě jejího uzavření budou zpracovávány a uchovávány především za účelem plnění Smlouvy, zejména v souvislosti s vedením uživatelského účtu Vás jako Partnera a jejich uchováváním v našem účetním a fakturačním systému na naši vzájemnou komunikaci a abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněny, při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost, a abychom vymáhali nároky, které nám vznikly.

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání Smlouvy a pět let po jejím skončení, pokud neexistuje jiný právní základ, který odůvodňuje jejich další uchovávání. Všechny ostatní relevantní informace o zpracování osobních údajů u nás (komu je zpřístupňujeme, jak je chráníme, jaké jsou práva dotčených osob) najdete ZDE.

 6.2 Duševní vlastnictví Provozovatele. Partnerský systém je služba (program, software, logo) vytvořená a vyvinutá Provozovatelem, který je výlučným majitelem všech autorských práv a práv duševního vlastnictví, které využívá v rámci své podnikatelské činnosti. Uvedené platí stejně na odkazy (bannery). Partner není oprávněn odkaz nebo jakoukoliv jeho část (banner) měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, šířit ani z něj nebo na jeho základě vytvářet odvozená díla nebo výrobky. Provozovatel má kdykoliv právo změnit obsah i formu odkazu, případně omezit či pozastavit jeho zobrazování na webstránce Partnera.

7. Doba platnosti a ukončení Smlouvy

7.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2 Smlouva zaniká:

7.2.1 Dohodou. K dohodě dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera odesláním žádosti o zrušení obchodního účtu ze strany Partnera nebo Provozovatele a elektronickou akceptací druhou stranou. V okamžiku doručení akceptace (oznámení v obchodním účtu Partnera nebo doručením e-mailu na adresu Partnera) dojde ke zrušení obchodního účtu a tímto okamžikem Smlouva zaniká.

7.2.2 Výpovědí. Výpovědí je oprávněna ukončit Smlouvu kterákoli strana i bez uvedení důvodu, elektronicky odesláním výpovědi v rámci uživatelského účtu Partnera nebo doručením e-mailu na adresu Partnera. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po odeslání výpovědi.

7.2.3 Odstoupením. Partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že je Provozovatel v prodlení s vyplacením provize o více než 30 dní, a to elektronicky oznámením o odstoupení v rámci uživatelského účtu Partnera. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení Smlouvy ze strany Partnera, především pokud Partner jedná v rozporu s platnými právními předpisy, s dobrými mravy či Pravidly, a to elektronicky oznámením o odstoupení v rámci obchodního účtu Partnera nebo doručením e-mailu na adresu partnera.

7.2.4 Opomenutím. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Partner po dobu delší než 1 rok aktivně nepoužívá Partnerský systém, například nepožádal více než 1 roky o vyplacení provize.

7.3 Neprodleně po zániku Smlouvy je Partner povinen odstranit ze své Webstránky všechny reklamní plochy. Provozovatel v případě požádání vyplatí Partnerovi případnou provizi, která vznikla ke dni skončení Smlouvy, ne však dříve než dojde ke splnění povinnosti Partnera podle předchozí věty.

7.4 Pokud dojde ke zrušení obchodního účtu výpovědí, opomenutím nebo dohodou, pak je Partner povinen zaslat fakturu nebo písemnou žádost Provozovateli na vyplacení provize, na kterou měl Partner nárok ke dni zrušení obchodního účtu.

7.5 Zánikem Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, a rovněž není dotčena platnost těch ustanovení, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit Pravidla, v takovém případě bude Partner o změně Pravidel předem informován a návrh aktualizovaného znění Pravidel bude zaslán Partnerovi elektronickou poštou (na e-mailovou adresu). Aktualizované Pravidla nabudou účinnosti zveřejněním na webstránce Provozovatele www.vianutra.com s uvedením data jejich aktualizace. Právní vztahy stran se posuzují vždy podle Pravidel platných v době vzniku smluvního vztahu, resp. smluvního nároku (provize). Pokud Partner s upravenými Pravidly nesouhlasí, je povinen oznámit tuto skutečnost Provozovateli elektronicky, v důsledku čehož Smlouva zaniká jakoby došlo k odstoupení Partnera podle bodu 7.2.3 těchto Pravidel.

8.2 V případě, že některé ustanovení Pravidel je nebo se stane z jakéhokoli důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení Pravidel.

8.3 Smlouva a Pravidla se řídí a vykládají v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

8.4 V případě sporu týkajícího se Smlouvy jsou strany povinny před zahájením jakéhokoli soudního řízení, jednat za účelem vyřešení mimosoudně ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne vzniku sporu. V případě selhání mimosoudního urovnání, bude spor mezi stranami týkající se Smlouvy řešen příslušným obecným soudem České republiky.

8.5 Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. září 2021.