Žít zdravěji znamená žít lépe.

Pravidla soutěží

Statut soutěže na Facebooku a Instagramu

Obecná pravidla soutěží na Facebook-ových stránkách a Instagramu  společnosti Vianutra s.r.o.

I. Pořadatel

Společnost: Vianutra sro, se sídlem: Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO 51181401, zapsaná v obchodním rejstříku do Obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava oddíl: Sro, Vložka číslo: 127082 / B, (dále jen "Pořadatel") bude prostřednictvím zveřejňování soutěžního příspěvku na své Facebookové stránce  nebo Instagramu vyhlašovat a organizovat soutěže.

II. Vyhlášení soutěže

Pokud soutěžní příspěvek Pořadatele neuvádí jinak, jeho zveřejnění prostřednictvím Facebook stránky  nebo Instagramu  Pořadatele představuje prohlášení nové soutěže (dále jen "soutěž").

III. Pravidla soutěže

Každá soutěž bude mít soutěžní podmínky tvořeny zveřejněným soutěžním příspěvkem Pořadatele, jakoukoli jeho změnou zveřejněnou na Facebook-ové stránce nebo Instagramu Pořadatele a těmito Všeobecnými pravidly propagačních soutěží na Facebook-ových stránkách https://www.facebook.com/vianutra/, https: //www.facebook.com/vianutracesko nebo Instagram https://www.instagram.com/vianutra/. V případě rozporu mezi obsahem jednotlivých částí soutěžních pravidel platí následující pořadí přednosti:

(1.) změny jednotlivého soutěžního příspěvku Pořadatele, přičemž nová změna má přednost před předchozí,

(2.) soutěžní příspěvek Pořadatele, kterým byla soutěž vyhlášena,

(3.) tato obecná pravidla.

IV. Účel soutěže

Účelem každé soutěže bude podpora prodeje zboží a služeb Pořadatele.

V. Trvání soutěže

Termín konání soutěže bude uveden v jednotlivém soutěžním příspěvku Pořadatele na jeho Facebook stránce nebo Instagram. Pokud Pořadatel v jednotlivém soutěžním příspěvku neurčí termín ukončení soutěže, má se za to, že daná soutěž bude trvat do odvolání, které se Pořadatel zavazuje oznámit prostřednictvím své Facebookové stránky nebo Instagramu alespoň 24 hodin před ukončením soutěže.

VI. Místo konání soutěže

Každá soutěž bude realizována v online prostředí sociálních sítí Facebook nebo Instagram a je určena uživatelům této sociální sítě na území České republiky a Slovenské republiky.

VII. Účastník soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky, která dosáhla věku 18 let, a která na základě splnění podmínek účasti v soutěži má zájem udělit Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Nezletilí starší 16 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s předchozím souhlasem svého zákonného zástupce. Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly jakož i souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely účasti v soutěži v souladu s ust. bodů 20 a 21 tohoto statutu.

VIII. Vyloučení z účasti na soutěži

Z účasti na soutěži jsou vyloučeni Pořadatel, smluvní partneři Pořadatele podílející se na organizaci soutěže, jejich zaměstnanci, společníci, osoby oprávněné jednat jménem Pořadatele a smluvních partnerů Pořadatele podílejících se na organizaci Soutěže, jakož i jejich blízké osoby ve smyslu ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Účast v soutěži

Do každé soutěže se účastník soutěže může zapojit a to způsobem uvedeným v soutěžním příspěvku Pořadatele.

X. Výhra

Pořadatel poskytne do každé soutěže jednu nebo více výher, jejichž druh a počet oznámí v soutěžním příspěvku.

XI. Okruh možných výherců

Výherce určuje Pořadatel podle bodu 12 z okruhu účastníků soutěže, kteří v době trvání soutěže splnili všechny podmínky soutěže uvedené v pravidlech soutěže. Každý účastník soutěže může v rámci jedné soutěže získat pouze jednu výhru.

XII. Místo a termín určení výherců

Způsob určení výherce bude stanoven v konkrétním soutěžním příspěvku, přičemž výherce bude určen nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže.

Výherce bude určen náhodným výběrem (losováním) nebo jiným vhodným způsobem.

XIII. Součinnost účastníka

Každý účastník soutěže je povinen Pořadateli poskytnout nezbytnou součinnost potřebnou na oznámení a doručení výhry, a to zejména uvedením správných osobních a kontaktních údajů po oznámení výhry do 72 hodin, jinak ztrácí právo na výhru a ze soutěže je vyloučen.

XIV. Oznámení výhry

Výherce soutěže bude o získání výhry seznámen nejpozději do 7 pracovních dnů od termínu losování, resp. určení výherce, a to formou vložení komentáře ze strany Pořadatele pod výherní soutěžní příspěvek nebo vložením samostatného statusu obsahujícího takové oznámení nebo jiným vhodným způsobem. Výherce bude zároveň vyzván, aby Pořadatele kontaktoval na jeho Facebooku nebo Instagramu prostřednictvím soukromé zprávy. V případě, že výherce soutěže do 72 hodin od seznámení způsobem podle předchozí věty tohoto bodu o výhru nepřihlásí nebo výhru odmítne, je organizátor soutěže oprávněn, nikoli však povinen, určit náhradního výherce soutěže obdobným postupem.

XV. Doručení výhry

O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován Pořadatelem prostřednictvím soukromé zprávy, e-mailem nebo telefonicky. Pořadatel odešle výhru výherci soutěže nejpozději do 30 dnů, odkdy výherce soutěže poskytl organizátorovi soutěže kompletní kontaktní údaje potřebné k doručení výhry prostřednictvím poštovního doručovatele. 

Pokud výherce zásilku obsahující výhru nepřevezme, a to ani v dodatečné odběrní lhůtě určené poštou, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, aniž výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Pořadatele.

XVI. Informace o daňových a odvodových povinnostech

Hodnota výhry bude uvedena v písemném oznámení o výhře doručeném výherci spolu s výhrou. Výhra, jejíž hodnota překročí částku určenou příslušným ustanovením zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podléhá podle platných právních předpisů České republiky zdanění a je předmětem odvodu na veřejné zdravotní pojištění ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 580/2004 Sb. o zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Daň a zdravotní pojištění je povinen zaplatit výherce. Pořadatel neodpovídá za splnění této povinnosti výhercům.

XVII. Omezení výherce

Účastník soutěže bere na vědomí, že výhry ze sázek a her nelze podle § 845 odst. 1 občanského zákoníku vymáhat soudní cestou. Výsledky soutěže jsou konečné. Účastníci soutěže berou na vědomí, že nemohou požadovat výhru ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství. Účastníci soutěže také berou na vědomí, že výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je výhra stanovena Pořadatelem v příslušném soutěžním příspěvku.

XVIII. Výhrady Pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důvodného podezření z podvodu, zneužití nebo chyby týkající se řádného uspořádání soutěže,

(i) soutěž ukončit nebo pozastavit,

(ii) změnit podmínky soutěže,

(iii) prohlásit oznámení o výhře zveřejněné na Facebookové stránce nebo Instagramu Pořadatele nebo zaslány výhercům za neplatné nebo

(iv) bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat nebo vyloučit ze soutěže účastníka, který jednal v rozporu se soutěžními pravidly, pokusil se získat výhru podvodným způsobem nebo v rozporu s dobrými mravy nebo svým jednáním jakkoli poškozoval dobré jméno a pověst Pořadatele.

Pořadatel je oprávněn vymazat ze své Facebookové stránky nebo Instagramu jakékoliv příspěvky vyloučeného účastníka, jakož i jiné příspěvky odporující dobrým mravům.

XIX. Ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži účastník soutěže uděluje Pořadateli jako provozovateli bezplatně svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely organizace soutěže a za účelem předání případné výhry v rozsahu jméno, příjmení, popřípadě přezdívka, e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresa, případně fotografie, a v případě výhry i souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jejich zveřejnění na Facebookové stránce nebo Instagramu Pořadatele v rozsahu jméno, příjmení, popřípadě přezdívka a fotografie. Souhlas je udělen na dobu 12 měsíců ode dne udělení souhlasu účastníka soutěže s účastí v soutěži. Souhlas na zpracování osobních údajů je dobrovolný, avšak jeho udělení je podmínkou účasti v soutěži. Účastník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat bez udání důvodu zasláním písemného dopisu na adresu sídla Pořadatele nebo elektronickou poštou na info@vianutra.com. V takovém případě bude ze soutěže vyloučen. Pořadatel je oprávněn zpřístupnit osobní údaje účastníků soutěže v nezbytně nutném rozsahu svým smluvním partnerům podílejícím se na organizování soutěže.

XX. Informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Pořadatel informuje účastníky soutěže jako dotčené osoby, že za podmínek definovaných v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "Nařízení") a zákoně č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů má účastník soutěže vůči Pořadateli:

• právo na informace o zpracování jeho osobních údajů;

• právo na opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů;

• právo na výmaz svých osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením;

• právo na přístup ke svým osobním údajům

• právo žádat, aby Pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů v případě, že:

• účastník soutěže popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Pořadatel mohl přesnost údajů ověřit;

• zpracování je protiprávní a účastník soutěže odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

• Pořadatel už osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale účastník soutěže je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

• účastník soutěže vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Pořadatele převažují nad oprávněnými důvody účastníka soutěže;

• právo na přenositelnost osobních údajů;

• právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

Účastník soutěže má za podmínek stanovených nařízením právo vznést. Účastník soutěže může kontaktovat Pořadatele za účelem uplatnění svých práv, či v případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně zpracování jeho osobních údajů písemně na adrese sídla Pořadatele nebo elektronickou poštou na info@vianutra.com.

XXI. Vyloučení odpovědnosti Pořadatele

Pořadatel neodpovídá

(i) za žádnou škodu nebo za jiné nároky účastníků Soutěže v souvislosti s nesprávně poskytnutými, resp. nepřesnými údaji účastníka, jakož i v souvislosti s neuplatněním nebo nepřevzetím výhry v místě a čase určeném Pořadatelem;

(ii) za žádné daně nebo poplatky související s výhrou;

(iii) za žádnou škodu způsobenou účastníkem soutěže nebo třetím osobám zveřejněním a šířením soutěžních fotografií prostřednictvím sociálních sítí (Facebook a jiné) a internetu. Za neoprávněný zásah do práv třetích osob v souvislosti s vytvořením, zveřejněním a šířením soutěžní fotografie a s tím spojenou škodou odpovídá výlučně účastník soutěže, který fotografii do soutěže poskytl.

Pořadatel nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit tyto všeobecné podmínky, jakož i soutěžní příspěvky Pořadatele, a to kdykoliv bez předchozího upozornění. Tyto všeobecné podmínky, soutěžní příspěvky Pořadatele a jejich změny budou zveřejněny na Facebookové stránce Pořadatele. Listinný originál těchto všeobecných podmínek bude uložen u Pořadatele.

V Bratislavě dne 1.6.2021

Vianutra s.r.o., pořadatel soutěže