Žít zdravěji znamená žít lépe.

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu umístěného pod doménou www.vianutra.com je:

Obchodní jméno: VIANUTRA, s.r.o.

Adresa: Vajnorská 142, 831 04 Bratislava

IČO: 51181401

DIČ: 2120619171

IČ DPH: SK2120619171 

Číslo účtu: SK47 8330 0000 0023 0139 9325 

Zápis: Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 128031/B 

Zastoupená: Ing. Tomáš Zsigmond, MBA, jednatel (Jednatelé jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně.)

E-mail: info@vianutra.com

Tel. číslo: +421 908 942 147 

Orgán dozoru je: Slovenská obchodní inspekce Prievozská 32 820 07 Bratislava

Článek I

Definice

Prodávající společnost VIANUTRA, s. r. o., která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti ve svém jménu, na svůj účet a která prostřednictvím E-shopu prodává Zboží

Spotřebitel fyzická osoba, která nakupuje Zboží prostřednictvím internetového obchodu na Doméně www. www.vianutra.com a které toto Zboží neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání

E-shop internetový obchod Prodávajícího umístěn na doméně www.vianutra.com

Zboží zboží nabízené prostřednictvím E-shopu

Objednávka úkon Spotřebitele v souvislosti s E-shopem, který vyjadřuje vůli Spotřebitele nakoupit Zboží v E-shopu, náležitosti jehož jsou uvedeny v čl. IV odst. 8 těchto VOP

Cena celková cena uvedená v Objednávce, zejména cena za veškeré Zboží, které si Spotřebitel objednal a je uvedeno v Objednávce, jakož i DPH či jiné daně, poplatky, včetně ceny Dopravného

Dopravní cena za dopravu Zboží ke Spotřebiteli a případně manipulaci se Zbožím (např. Vynáška Zboží apod.)

Kupní smlouva Smlouva o koupi Zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Spotřebitelem podle odstavce 11 a 12 článku IV těchto VOP VOP tyto všeobecné obchodní podmínky

Smluvní strany Prodávající a Spotřebitel

Článek II

Obecná ustanovení

    1. Tyto VOP upravují:

        a. proces nákupu Zboží Spotřebitelem prostřednictvím E-shopu;

        b. podmínky prodeje a nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu;

        c. práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi těmito stranami, jejímž předmětem je koupě a prodej Zboží prostřednictvím E-shopu Prodávajícího.

    2. Tyto VOP jsou platné pro všechny dodávky Zboží Spotřebiteli realizované Prodávajícím prostřednictvím E-shopu Prodávajícího na základě Objednávky a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi Prodávajícím a Spotřebitelem.

Článek III

Zboží

    1. Sortiment Zboží je uveden v nabídce E-shopu.

    2. Součástí nabídky každého Zboží je název Zboží, popis vlastností daného Zboží, včetně velikosti balení Zboží, údaj o celkové ceně Zboží v EUR, včetně DPH a všech ostatních daních, údaj o dostupnosti Zboží na skladě a délka dodací lhůty.

    3. Ceny uvedené u zboží v E-shopu platí výhradně pro nákup prostřednictvím E-shopu.

Článek IV

Objednávka a uzavření smlouvy

    1. Spotřebitel si objednává Zboží u Prodávajícího přes E-shop umístěný pod doménou www.vianutra.com.

    2. Nákup Zboží v E-shopu není podmíněn registrací v E-shopu.

    3. Po úspěšné registraci bude mít Spotřebitel přístup ke svému účtu, jehož prostřednictvím se bude při nákupech přihlašovat v E-shopu. Při každém dalším nákupu se Spotřebitel už neregistruje, stačí, aby se pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásil ke svému účtu v E-shopu.

    4. Spotřebitel objednává Zboží u Prodávajícího prostřednictvím E-shopu, a to podle pokynů uvedených v tomto E-shopu.

    5. Po stisknutí tlačítka "DO KOŠÍKU" při daném zboží se objednané Zboží automaticky přidá do nákupního košíku daného Spotřebitele. Nákupní košík daného Spotřebitele je tomuto Spotřebiteli kdykoliv během vytváření Objednávky k dispozici k nahlédnutí.

    6. V náhledu nákupního košíku si Spotřebitel zároveň zvolí způsob dopravy Zboží podle možností, které nabízí Prodávající.

    7. K cenám za jednotlivé Výrobky, DPH a pod. se přičítá i cena za Dopravného podle zvoleného druhu dopravy, pokud Prodávající umožňuje dopravit Zboží několika způsoby.

    8. Formulář Objednávky obsahuje: 

        a. Identifikační údaje Prodávajícího: obchodní jméno, sídlo, IČO, zápis v OR, telefonní číslo a kontaktní email;

        b. Identifikační údaje Spotřebitele: jméno a příjmení, dodací a fakturační adresu, email, telefonní číslo, souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas s těmito VOP;

        c. Identifikační údaje o objednávání zboží: název, velikost balení, počet balení;

        d. Číslo Objednávky;

        e. Datum přijetí Objednávky;

        f. Způsob platby a dopravy;

        g. Cenu a lhůtu její splatnosti.

    9. Objednávku Spotřebitel dokončí stisknutím tlačítka "Objednávka s povinností platby". Předtím je Spotřebitel povinen se seznámit s těmito VOP a toto seznámení potvrdit zakliknutím tlačítka "Potvrzuji, že jsem se seznámil / a se Všeobecnými obchodními podmínkami E-shopu www.vianutra.com.“

    10. Odesláním Objednávky, t. j. stisknutím tlačítka "Objednávka s povinností platby" Spotřebitel zároveň potvrzuje, že se seznámil / byl Prodávajícím informován o:

        a. vlastnostech Zboží,

        b. celkové Ceně, kterou je Spotřebitel povinen Prodávajícímu uhradit.

    11. Po Po vytvoření objednávky bude tato objednávka zaregistrována v systému E-shopu. Prodávající zašle na e-mailovou adresu Spotřebitele, kterou tento uvedl při registraci, následující:

        a. potvrzení Objednávky s informacemi o Objednávce podle odstavce 8 tohoto článku,

        b. znění VOP, které je platné a účinné v době vytvoření Objednávky Spotřebitelem, včetně reklamačního řádu Prodávajícího, který je součástí těchto VOP.

    12. Doručením potvrzení o přijetí objednávky podle bodu 11 tohoto článku VOP spolu s ostatními dokumenty Spotřebiteli se smlouva o koupi Zboží považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v Objednávce specifikovaného Zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek, které jsou obsaženy v dokumentech podle bodu 11 tohoto článku VOP.

Článek V

Platební a dodací podmínky

    1. Veškeré ceny zboží v Objednávce i v E-shopu jsou uvedeny včetně DPH. Cenu podle Objednávky může Spotřebitel uhradit:

        a. platební bránou Tatrapay, CardPay, Sporopay nebo

        b. bankovním převodem, nebo

        c. přímým vkladem v bance na účet Prodávajícího,

        d. dobírkou, čili předáním hotovosti doručovateli při přebírání Zboží.

    2. Za úhradu Ceny si Prodávající neúčtuje žádný poplatek. Prodávající však upozornil Spotřebitele, že daný subjekt, u kterého je platba Ceny realizována, si může účtovat poplatek za úhradu (např. Daná banka při vkladu na účet).

    3. Spotřebitel se zavazuje uhradit Cenu ve lhůtě uvedené v Objednávce.

    4. Úhradou se rozumí moment připsání Ceny na účet prodávajícího.

    5. Prodávající se zavazuje dodat objednané Zboží Spotřebiteli ve lhůtě do 30 dnů od uhrazení Ceny Objednávky nebo do 30 dnů od uzavření smlouvy podle čl. IV bod 12 těchto VOP, pokud je zvolena úhrada Ceny dobírkou.

    6. Prodávající dodá Spotřebiteli objednané Zboží na adresu, kterou Spotřebitel uvedl jako dodací adresu v Objednávce.

Článek VI

Poučení o právu Spotřebitele odstoupit od smlouvy

    1. Pokud není v odstavci 9 tohoto článku VOP uvedeno jinak, Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí Zboží, přičemž tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den této lhůty. Zboží se považuje za převzaté Spotřebitelem momentem, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného Zboží nebo pokud se:

        a. několik Dodávek objednaných Spotřebitelem v jedné Objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí Zboží, který byl dodán jako poslední,

        b. dodává Zboží sestávající se z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

        c. Zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného Zboží.


    2. Pokud není v odstavci 9 tohoto článku VOP uvedeno jinak, Spotřebitel může odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty na odstoupení podle odstavce 1 tohoto článku VOP.

    3. Spotřebitel své právo odstoupit od smlouvy podle odstavce 1 tohoto článku VOP použije následovně:

        a. písemně poštovní zásilkou adresovanou na adresu sídla Prodávajícího uvedeného výše nebo

        b. písemně e-mailem na adrese info@vianutra.com.

    4. Spotřebitel je na odstoupení od smlouvy podle odstavce 1 nebo 2 tohoto článku VOP oprávněn použít formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP. V případě, že Spotřebitel své právo odstoupit od smlouvy podle odstavce 1 nebo 2 tohoto článku VOP uplatní, vrátí Zboží Prodávajícímu, a to zasláním na adresu sídla Prodávajícího uvedenou v těchto VOP nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy právo odstoupit od smlouvy použil nebo osobně předáním Prodávajícímu na adrese sídla Prodávajícího uvedené v těchto VOP ve stejné lhůtě.

    5. Při odstoupení od smlouvy podle odstavce 1 nebo 2 tohoto článku VOP nese náklady na vrácení Zboží Spotřebitel, a to včetně nákladů na vrácení Zboží, který není možné vzhledem k jeho povaze vrátit prostřednictvím pošty.

    6. Vrácené Zboží musí být úplné, nesmí být poškozené a musí být zasláno Prodávajícímu s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. Za snížení hodnoty Zboží, které nevzniklo běžným opotřebením během používání ve lhůtě na odstoupení podle odstavce 1 tohoto článku VOP, odpovídá Spotřebitel. Za snížení hodnoty Zboží se považuje mimo jiné částečné spotřebování Zboží.

    7. Prodávající ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení odstoupení Spotřebitele podle odstavce 1 tohoto článku VOP vrátí Spotřebiteli platby, které s odstoupením od smlouvy souvisejí a které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, přičemž však Prodávající není povinen vrátit Spotřebiteli tyto platby dříve, než mu je doručeno Zboží nebo jak mu Spotřebitel prokáže, že mu zaslal Zboží zpět.

Prodávající vrátí Spotřebiteli platbu podle předchozí věty stejným způsobem, jaký byl použit Spotřebitelem při platbě za Zboží, pokud se Spotřebitel s Prodávajícím nedohodnou jinak. Náklady na dopravu, dodání a poštovné však Prodávající zákazníkovi hradí pouze v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který je nabízen Prodávajícím, bez ohledu na to, jaký způsob doručení si zvolil Spotřebitel. 

    8. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

        a. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho zákazníka;         b. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;         c. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;         d. prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.

    9. Poučení o uplatnění práva Spotřebitele odstoupit od smlouvy je uvedeno v Příloze č. 2 těchto VOP. 

Článek VII

Nabývání a přechod nebezpečí škody na Zboží

    1. Spotřebitel nabývá vlastnické právo ke Zboží až úplným zaplacením celé Ceny.

    2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Spotřebitele v době, kdy převezme Zboží od Prodávajícího nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu Prodávající umožní nakládat se Zbožím a Spotřebitel Zboží nepřevezme.

      

Článek VIII

Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

    1. Při přebírání Zboží je Spotřebitel povinen zkontrolovat:

        a. zda mu byl dodán Zboží v souladu s Objednávkou,

        b. zda mu bylo Zboží dodáno v množství a v souladu s Objednávkou,

        c. zda je Zboží nebo jeho obal poškozen.

    2. V případě, že bylo Spotřebiteli dodáno Zboží, které si neobjednal, je Spotřebitel povinen ihned, nejpozději do 24 hodin e-mailem kontaktovat Prodávajícího. V takovém případě je Spotřebitel oprávněn Zboží nepřevzít a s osobou, která Zboží dodala, sepsat Zápis o nepřijetí zásilky.

    3. V případě, že bylo Spotřebiteli dodáno Zboží, které jeví známky poškození, zjevných vad, případně v menším množství, než si Spotřebitel objednal, je Spotřebitel povinen Zboží převzít, avšak uvést tyto skutečnosti v dodacím listu. Spotřebitel je povinen takový dodací list ihned zaslat Prodávajícímu a uplatňovat si nároky z vad. Pozdější reklamace týkající se poškozenosti, zničenosti nebo množství Zboží při jeho dodání nebudou akceptovány. V případě, že Spotřebitel odmítne převzít Zboží podle tohoto odstavce těchto VOP, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

    4. Spotřebitel může Zboží reklamovat e-mailem na adrese: info@vianutra.com nebo poštou na adrese aktuálního sídla Prodávajícího, a to spolu s doklady jako dodací list, faktura. V reklamaci je Spotřebitel povinen uvést:

        a. své identifikační údaje,

        b. údaje Prodávajícího,

        c. popis Zboží, který Spotřebitel reklamuje,

        d. popis vady Zboží a

        e. číslo Objednávky, které se reklamace týká.

    5. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Spotřebiteli ihned, pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

    6. Záruční doba začne běžet dnem, kdy Spotřebitel Zboží převzal. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není v dokladech vážících se ke Zboží uvedeno jinak. Pokud je na Zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena delší doba, neskončí záruční doba před uplynutím této doby. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího způsobem dále uvedeným.

    7. Záruka se nevztahuje na poškození Zboží vzniklé mimo jiné zejména:

        a. přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením,

        b. znečištěním Zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby, zanedbáním péče o Zboží,

        c. používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se Zboží běžně používá,

        d. vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem, vniknutím vody, ohněm,

        e. zásahem do Zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy, montáž nebo úpravy),

        f. při používání Zboží v rozporu s návodem, technickými normami, jinou dokumentací ke Zboží či s účelem, na které je Zboží určeno,

        g. mechanickým poškozením, zejména roztržením, proříznutím, tepelným poškozením Zboží, Zboží poškozeno neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev Zboží a pod.,

        h. neoznámením zjevných vad při převzetí Zboží,

        i. po uplynutí záruční doby.

    8. Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkach.

    9. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí Spotřebitelem. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

    10. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

    11. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Oznámení určení způsobu vyřízení reklamace je možné ze strany Prodávajícího provést i formou e-mailového oznámení na e-mail, který Spotřebitel uvedl při registraci. Po určení způsobu vyřízení reklamace Prodávající reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

    12. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje Prodávající Spotřebitele e-mailem nebo doporučeným dopisem. Pokud Spotřebitel reklamaci Zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření Kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení Zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže Prodávající od Spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení Zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením Zboží.

    13. Odborné posouzení Zboží musí obsahovat:

        a. identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,

        b. přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,

        c. popis stavu výrobku,

        d. výsledek posouzení,

        e. datum vyhotovení odborného posouzení.

    14. Prodávající je povinen poskytnout Spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

    15. Pokud Spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření smlouvy a Prodávající ji zamítl, je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Spotřebitel zaslat Zboží na odborné posouzení. Pokud Spotřebitel Zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení Zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Spotřebitel odborným posouzením od Prodávajícím určené osoby prokáže odpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu Zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení Zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen Spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení Zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

    16. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné Zboží za bez vadné. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se Zboží mohlo řádně užívat jako bez vady, má Spotřebitel právo na výměnu Zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat. Za větší počet vad se považují alespoň tři vady a za opětovný výskyt vady vyskytnutí téže vady po jí alespoň dvou předchozích opravách.

    17. Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou Zboží za nový, pak záruční doba běží znovu od data vyřízení reklamace.

    18. Prodávající nevydal žádné další kodexy chování, které by měl dodržovat, kromě těchto VOP.

Článek IX

Osobní údaje a jejich ochrana

    1. Prodávající shromažďuje osobní údaje Spotřebitele v rozsahu podle údajů, které vyžaduje registrace v E-shopu a vyplnění Objednávky, prostřednictvím registrace v E-shopu a vyplnění Objednávky za účelem plnění Kupní smlouvy, v níž vystupuje Spotřebitel jako jedna ze smluvních stran. Na zpracování osobních údajů Spotřebitele podle předchozí věty se v souladu s § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen "zákon č. 122/2013 Sb.") nevyžaduje souhlas Spotřebitele jako dotčené osoby.

    2. Pokud Spotřebitel při registraci klikne tlačítko "souhlas se zpracováním osobních údajů", uděluje tím souhlas Prodávajícímu ve smyslu ust. § 11 zákona č. 122/2013 Sb., Aby tento zpracoval a uchovával jeho osobní údaje v rozsahu podle registrace na marketingové účely, t. j. zejména na zasílání informací o nových nabídkách Zboží Prodávajícího, o slevách, výhodách a pod. Souhlas se zpracováním osobních údajů Spotřebitel uděluje Prodávajícímu na předem neurčenou dobu a Spotřebitel jej může odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Spotřebitele Prodávajícímu. Pokud Spotřebitel odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, ve lhůtě podle předchozí věty mu zanikne i přístup k jeho účtu vytvořenému v E-shopu.

    3. Spotřebitel odkliknutím tlačítka "souhlas se zpracováním osobních údajů" potvrzuje, že byl poučen o dobrovolnosti poskytnout požadované osobní údaje i o svých právech jako dotčené osoby podle zákona č. 122/2013 Sb. Spotřebitel potvrzuje, že byl Prodávajícím před poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů informován zejména o:

        a. identifikačních údajích Prodávajícího,

        b. účelu zpracování osobních údajů,

        c. rozsahu osobních údajů, které se zpracovávají,

        d. dalších informacích potřebných pro Spotřebitele na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů, zejména, že

            · Prodávající osobní údaje Spotřebitele poskytne třetím stranám v případě vyšetřování trestného činu, přestupku či porušení jiných předpisů (např. V případě porušování práv na ochranu osobnosti nebo práv na ochranu duševního vlastnictví), a to zejména orgánům činným v trestním řízení, soudem, obvodním úřadem a pod.,

            · Prodávající osobní údaje Spotřebitele nebude zveřejňovat,

            · Prodávající poučil Spotřebitele o jeho právech jako dotčené osoby vyplývajících  hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

    4. Spotřebitel má právo na základě písemné žádosti od Prodávajícího vyžadovat:

        a. potvrzení, zda jsou nebo nejsou jeho osobní údaje zpracovávány,

        b. ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému a seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,

        c. ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož Prodávající získal jeho osobní údaje pro zpracování,

        d. ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

        e. opravu nebo likvidaci jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

        f. likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil,

        g. likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

        h. blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud Prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

    5. Spotřebitel na základě písemné žádosti má právo u Prodávajícího namítat vůči:

        a. zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,

        b. využívání osobních údajů v rozsahu - titul, jméno, příjmení a adresa - pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

        c. poskytování osobních údajů v rozsahu - titul, jméno, příjmení a adresa - pro účely přímého marketingu.

Článek X

Alternativní řešení spotřebitelských sporů

 Alternativní řešení spotřebitelských sporů (ARS) je postup zaměřený na dosažení smírného vyřešení sporu mezi spotřebitelem a podnikatelem (obchodníkem) a na předcházení vzniku sporů mezi těmito dvěma subjekty. V případě, že je Spotřebitel nespokojen s výsledkem své žádosti o nápravu a pokus o vyřešení sporu s Prodávajícím byl bezvýsledný, má právo podat návrh příslušnému subjektu alternativního řešení sporů, kterým je v tomto případě např. Slovenská obchodní inspekce. Slovenská obchodní inspekce má k dispozici všechny potřebné informace o alternativním postupu, kterým může Zákazník případný spor řešit. Více informací o alternativním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové stránce České obchodní inspekce: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) – COI.

Článek XI

Závěrečná ustanovení

1. Na vztahy neupravené Objednávkou a těmito VOP se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů v platném znění, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník.

2. Spotřebitel prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat.

3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 29.5.2020.

Příloha č. 1 VOP: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (vyplňte a pošlite tento formulář jen v případe, pokud si želáte odstoupit od smlouvy)

Příloha č. 2 VOP: Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy

Příloha č. 3 VOP: Reklamačný protokol